HOMELAND SECURITY BEGINS AT HOME

                                                             

        Current Class Schedule
 Jan 
 2018 

 Feb
2018

  Mar
2018
  Apr
 2018
 May
2018
  Jun
 2018
   Jul
 2018
  Aug
 2018
 
 Sept
 2018

  Oct
 2018
  Nov
 2018
 Dec
 2018
 Concealed Handgun Carry
    
   
  
 
 

 
 
   27
    
 
 Defensive Shooting Class
    
        
   
 AR-15 Carbine Class
    
    
   
     
 Handgun Skills Clinic
  
  
  
  
         
 Shotgun
     
  
       10
   
 After Deadly Force Seminar